1. ÜLDINE TEAVE

1.1. Käesolev poliitika kehtib kõikide isikuandmete kohta, mille te meile esitate, mida me kogume ja mida töötleme, kui te kasutate Lambero OÜ, registrikood 14860344, asukohaga Mustamäe tee 4, Tallinn (edaspidi: Lambero OÜ või veebipood), kuuluvat veebilehte ja e-poodi www.lambero.ee.

1.2. Lambero OÜ kaitseb teie isikuandmeid, mille te meile esitate või mida me kogume, nii, nagu on sätestatud käesolevas privaatsuspoliitikas. Käesolevas privaatsuspoliitikas on selgitatud, miks me kogume teie isikuandmeid ja kuidas me neid kasutame.

2. Andmete esitamine

2.1. Tellimis- või registreerimisvormis peate enda kohta esitama täieliku, üksikasjaliku ja õige teabe. Kui te esitate ebatäpsed, väärad või eksitavad andmed, on meil õigus teie registreerimine või tellimus tühistada või piirata teie võimalust kasutada e-poodi. Kui teie andmed muutuvad, palun uuendage neid kohe.

3. Otseturundus

3.1. Kasutame ja töötleme teie andmeid (e-posti aadressi ja telefoninumbrit) otseturunduse eesmärgil teie nõusoleku alusel, mida olete avaldanud:

3.1.1. oma isikuandmete sisestamisega uudiskirja tellimisel;

3.1.2. veebilehe www.lambero.ee registreerimisvormis, märkides, et nõustute saama otseturundusteateid;

3.2. Teil on igal juhul alati võimalus uudistest loobuda, toimides uudiskirjas toodud juhiste järgi. Kui olete veebilehel registreerunud, saate oma privaatsusparameetreid ja otseturundust puudutavaid nõusolekuid hallata, kui logite oma kontole.

4. Valikuvabadus

4.1. Teie ise otsustate, milliseid andmeid enda kohta avaldate. Kui otsustate enda andmeid mitte avaldada, kaotate võimaluse kasutada veebilehe www.lambero.ee teatud ressursse. Näiteks tasuta uudiskirjadest loobuvad kasutajad ei saa eripakkumisi, teavet eri kampaaniate ega loosimiste kohta.

5. Päringute esitamine

5.1. Kasutame ja töötleme teie andmeid päringute administreerimise ja vastuste esitamise eesmärgil teie nõusoleku alusel, mida avaldate, kui sisestate oma isikuandmed ja sõnumi veebilehe www.lambero.ee jaotises „Kontakt?”. Kui te ei esita neid isikuandmeid, ei saa teie päringule vastata.

6. Registreerumine

6.1. Kasutame ja töötleme teie andmeid (ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, jm) kasutajakonto administreerimise eesmärgil teie nõusoleku alusel, mida avaldate, kui sisestate oma isikuandmed veebilehel www.lambero.ee uut kontot registreerides. Kui te ei täida kohustuslikke registreerimisvälju, ei saa teile kontot luua.

7. Andmete säilitamisaeg

7.1. Töötleme ja säilitame kõiki teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik käesolevas poliitikas märgitud eesmärkidel.

7.2. Teie registreerimisandmeid säilitame seni, kuni teil on veebilehel kehtiv konto.

7.3. Oma andmeid saate kustutada, kustutades veebilehel konto ja tühistades kõik uudiskirja tellimused. Uudiskirja tellimused saate tühistada kirja allosades oleva lingi kaudu.

7.4. Teie päringute andmeid säilitame seni, kuni käsitletakse esitatud küsimust ja 3 aastat pärast konsultatsiooni andmist.

8. Andmete edastamine

8.1. Me võime teie isikuandmed töötlemiseks edastada kolmandatele isikutele, kes osutavad teie tellitud toodete või teenuste kättetoimetamise, osutamise või muid teie tellimuse kohase täitmisega seotud teenuseid.

8.2. Me võime teie isikuandmed töötlemiseks edastada kolmandatele isikutele, kes aitavad meil veebipoodi hallata ning seal olevaid andmeid kaitsta, samuti otseturunduse teenuste osutajatele. Sellisteks isikuteks võivad olla andmebaaside tarkvarapakkujad, andmebaaside administreerimisteenuste osutajad, pilveteenuste osutajad jms.

8.3. Samuti võidakse teie isikuandmeid esitada seaduses sätestatud juhtudel ja korras, nt Eesti Vabariigis tegutsevatele kohtutele, inkassaatoritele, õiguskaitseinstitutsioonidele, maksuametile või muudele õigusliku huviga kolmandatele isikutele.

9. Teave alaealiste kohta

9.1. E-poe teenuseid võivad kasutada kõik vähemalt 18-aastased teovõimelised füüsilised isikud; 14–18 aastased alaealised isikud üksnes vanemate, kasuvanemate või hooldajate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui isik käsutab oma töötasu või stipendiumit iseseisvalt.

10. Küpsised

10.1. Veebipood võib teie arvutisse talletada küpsiseid (ingl cookies). Küpsis on väike andmekomplekt, mida kasutatakse teatud teabe kogumiseks teie arvuti kohta. Näiteks, kas külastate meie kodulehte sageli, mida te veebilehel teete.

10.2. Andmekomplektid ei hõlma isiklikku infot, aga kui esitate sellist informatsiooni meile (näiteks meie kodulehel registreerudes), võib see olla viide andmekomplektis olevale teabele. Teil on võimalik lubada küpsised salvestada või nendest keelduda.

10.3. Enamik veebilehitsejaid võtavad küpsised vastu automaatselt, kuid te võite oma lehitseja sätteid muuta, kui te ei soovi küpsiseid vastu võtta või soovite enne nende salvestamist saada hoiatava teate.

11. Andmekaitse

11.1. Andmetöötluses rakendame Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega sätestatud turbe- ja töötlusnõudeid.

12. Teie õigused

12.1. Teil on järgmised teie isikuandmetega seotud õigused:

12.1.1. paluda, et võimaldaks teil andmetega tutvuda ja parandaks või kustutaks need või piiraks andmete töötlust;

12.1.2. õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele;

12.1.3. õigus saada oma isikuandmed süstematiseeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiloetavas formaadis (õigus andmete ülekandmisele);

12.1.4. õigus tühistada nõusolek;

12.1.5. õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

13. Kehtivus ja muudatused

13.1. Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 07.12.2019 a. Käesoleva privaatsuspoliitika muutmise korral avaldame selle uuendatud versiooni e-poe lehel. Privaatsuspoliitika muudatused ja/või täiendused jõustuvad nende avaldamise hetkest e-poe kodulehel.

14. Lõppsätted

14.1. Käesolevale privaatsuseeskirjale kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Kõik käesoleva eeskirja täitmisest tulenevad lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse lahkhelid Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

Kui teil tekib käesoleva privaatsuseeskirja kohta küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@lambero.ee.

Luminor
Scroll to Top